Serviciul IT

01110110 01100001 01101100 01100001 01101000 01101001 01100001

Serviciul IT al universității Valahia din Târgoviște funcționează în cadrul Biroului Relatii Internationale, ERASMUS+, Programe, Proiecte si Tehnologia Informatiei și are ca principale atribuții:

  • Susținerea activităților de educație și cercetare din cadrul UVT
  • Facilitarea accesului liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețeaua de date
  • Administrarea serviciilor informatice ale universității

Toți utilizatorii serviciilor informatice ale Universității Valahia din Târgoviște se supun prezentului Regulament:

Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Agenției ARNIEC / RoEduNet

Principalele reguli de utilizare a rețelei pentru educație și cercetare
Art. 1. Regulile cuprinse în această anexă sunt principalele reguli obligatorii pentru toți utilizatorii rețelei și se afișează pe sit-ul instituției. În plan internațional aceste reguli vor fi referite ca AUP – Acceptable Use Policy.
Art. 2. Regulile din această Anexă se pot modifica cu aprobarea Consiliului Tehnico Economic și se completează cu regulile impuse de către rețeaua europeană pentru Cercetare și Educație
Art. 3. Principii generale
a) Rețeaua pentru educație și cercetare este o infrastructura de comunicații de interes național, definita si dezvoltată în cadrul sistemului educației și cercetării naționale.
b) Rețeaua este parte a rețelei europene pentru educație și cercetare și este destinată doar instituțiilor care fac parte din sistemul educației și cercetării în acord cu reglementările legale în domeniu.
c) Rețeaua națională este conectată cu rețeaua Europeană pentru educație și cercetare, regulile de utilizarea a acesteia se aplică și rețelei naționale.
d) Rețeaua națională asigură pentru instituțiile conectate la aceasta acces la rețeaua Internet, utilizatorii rețelei respecta principiile și reglementările internaționale în vigoare cu privire la rețeaua Internet.
e) Orice activitate care se desfășoară prin intermediul rețelei trebuie sa respecte legislația internă și internațională, precum si regulile din această anexă.
f) Datele care tranzitează rețeaua aparțin instituției din care provin, responsabilitatea privind conținutul traficului aparține instituției din care acesta provine.
Art. 4. Politica de acces și interconectare
a) Orice instituție conectată la rețea are acces liber și egal la toate resursele rețelei pentru serviciile de bază;
b) Toți utilizatorii rețelei trebuie să folosească resursele Rețelei în scop academic și de cercetare în conformitate cu regulile stabilite prin acest document și legile în vigoare în domeniu;
c) Agenția, prin administratorii Rețelei sunt abilitați să ia măsuri de limitare a accesului pentru instituțiile care încalcă prezentul regulament. Aceste măsuri constau în întreruperea parțială sau totală a furnizării unora sau a tuturor serviciilor de acces la Rețea către unul sau mai multe sisteme de calcul din rețeaua unei instituții. Pentru situațiile care pun în pericol funcționarea Rețelei sau a rețelei unei alte instituții se poate lua măsura întreruperii conexiunii după anunțarea prin telefon sau fax a reprezentantului instituției în cauză.
d) Măsurile prevăzute la punctul anterior, se documentează în sistemul de deranjamente și se iau pe termen limitat până la rezolvarea incidentului. Reprezentantul instituției conectate va fi înștiințat imediat în legătură cu incidentul, măsura adoptată și acțiunile care trebuie efectuate pentru ridicarea restricției.
e) Pentru optimizarea traficului în zonele metropolitane și regionale, unitățile regionale pot realiza interconectări prin nodurile rețelei cu furnizori de servicii Internet. Aceste conexiuni se supun regulilor din această anexă și sunt folosite astfel încât să permită exclusiv transmisia de date spre și dinspre instituțiile conectate.
f) Instituțiile conectate nu au dreptul să realizeze interconectări cu furnizori de servicii internet pentru a evita accesul și utilizarea neautorizată a rețelei pentru educație și cercetare. Pentru situațiile documentate, la cererea expresă a instituției conectate Consiliul Tehnico Economic poate aviza astfel de conectări care vor fi aprobate de către forul tutelar al Agenției.
Art. 5. Drepturi și obligații ale utilizatorilor rețelei
a) toate persoanele din cadrul instituțiilor conectate la Rețea trebuie sa respecte legile in vigoare precum și prezentul document,
b) toți utilizatorii vor utiliza resursele Rețelei în mod legal, etic și pentru scopuri academice (educaționale, culturale, științifice), administrative și/sau incidental in scop personal necomercial,
c) se considera apriori că toți utilizatorii sunt de buna credința și comportamentul lor este corespunzător unor standarde ridicate de morală și etică,
d) utilizatorii își asumă răspunderea pentru orice utilizare neautorizată sau ilegală a resurselor pe care le utilizează în rețea,
e) utilizarea intenționată a resurselor pentru orice alt scop exceptând pe cel academic (educațional, cultural, științific), administrativ sau incidental personal – necomercial va fi considerată neautorizată. Fără a ne limita, prezentăm câteva exemple de utilizare neautorizată:
i. utilizarea resurselor pentru alt scop decât au fost alocate,
ii. utilizarea unui calculator sau cont de acces la un calculator fără autorizare sau punerea acestora la dispoziție către terți (persoane sau grupuri) fără autorizația explicită a instituției din care face parte utilizatorul,
iii. inspectarea, modificarea sau ștergerea, obținerea de copii, publicarea sau adăugarea de fișiere, programe sau parole pe care persoana respectiva nu este autorizata sa le acceseze,
iv. utilizarea resurselor, în particular posta electronica, servere de web și buletine pentru a transmite mesaje obscene, repetate, frauduloase nesolicitate sau cu caracter comercial,
v. scrierea, utilizarea sau distribuirea unor programe ce deranjează alți utilizatori sau deteriorează componentele hardware sau software ale unor resurse de calcul sau de comunicație (de exemplu virușii),
vi. distrugerea sau încercarea de a distruge securitatea sistemelor de calcul,
vii. compromiterea sau tentativa de compromitere a integrității sistemelor de calcul și a programelor instalate pe acestea,
viii. utilizarea de copii ale programelor ce nu sunt autorizate sau licențiate,
ix. nerespectarea termenilor și condițiilor de licențiere a programelor prin care instituția ce le deține este angajata,
x. copierea și distribuirea de documente, software, media sau alte materiale în format electronic pentru care utilizatorul nu are drepturi de copiere și distribuire, sau nu respectă cerințele de la paragraful b,
xi. furtul sau deturnarea resurselor de calcul, cum ar : echipamente, informații, programe sau timp de utilizare. Angajarea în activități care, în mod inechitabil, duc la limitarea sau restricționarea utilizării facilitaților resurselor de calcul de către ceilalți utilizatori.
f) conducătorii instituțiilor conectate sunt direct responsabili pentru aplicarea regulilor din prezentul document, în numele instituției pe care o reprezintă, cât și în numele utilizatorilor care folosesc resursele Rețelei prin intermediul rețelei proprii conectate la Rețea,
g) pentru relația cu Agenția, instituția trebuie să desemneze o persoană în calitate de administrator a rețelei propriei instituții care va răspunde, în timp util, la toate solicitările administratorilor din cadrul Agenției și va colabora cu aceștia în vederea rezolvării oricăror probleme tehnice sau incidente de securitate.
h) asigurarea securității resurselor și sistemelor de calcul ale instituțiilor conectate care în sarcina administratorului rețelei instituției conectate,
i) conducătorul instituției conectate și persoanele desemnate de acesta pentru relația cu Agenția trebuie să respecte următoarele reguli:
i. să aibă adresă de mail oficială care va fi comunicată Agenției pentru corespondentă operativă și trebuie să răspundă mesajelor transmise din partea Agenției în termen legal,
ii. să comunice numerele de telefon la care poate fi contactat pentru situații de urgență,
iii. să comunice numerele de fax la care poate fi contactat pentru transmiterea de documente oficiale din partea Agenției,
iv. să asigure informarea utilizatorilor din cadrul instituție cu privire la caracterul și scopul în care poate fi folosită Rețeaua,
v. să asigure prin reguli și regulamente interne limitarea traficului care nu se face în scop educațional și de cercetare,
vi. să asigure blocarea traficului în cazul atacurilor informatice.
j) încălcarea prevederilor de mai sus dă dreptul administratorilor Agenției să limiteze traficul instituției și accesul la Rețea în condițiile Art. 4 litera c,
k) în cazul atacurilor informatice care pleacă din rețeaua instituției conectate aceasta va fi înștiințată oficial și va lua măsuri obligatorii de limitare și eliminare a atacului. În cazul în care nu se iau măsuri, Agenția are dreptul de a sista temporar conexiunea la Rețea.
Art. 6. Drepturi și obligații ale administratorilor Rețelei
a) sunt persoane calificate, angajați ai Agenției care gestionează și operează resursele Rețelei pentru asigurarea serviciilor oferite,
b) păstrează secretul de serviciu și nu divulgă nici un fel de informații privind conținutul traficului care tranzitează rețeaua spre sau dinspre instituțiile conectate,
c) răspund de buna funcționare a resurselor pe care le au în administrare conform regulamentelor și reglementărilor interne ale Agenției,
d) au obligația de a depune toate diligențele în vederea perfecționării pregătirii profesionale,
e) respectă toate obligațiile utilizatorilor Rețelei, având drepturi sporite față de utilizatorii obișnuiți, administratorii nu trebuie sa abuzeze de acestea,
f) vor controla periodic starea resurselor pe care le au in administrare si vor semnala persoanelor desemnate de către instituțiile conectate disfuncționalitățile apărute ca urmare a acțiunii unor utilizatori de pe sistemele de calcul din rețea,
g) vor lua măsuri pentru descoperirea cazurilor de utilizare neautorizată sau ilegale a Rețelei și serviciilor acesteia, precum si a autorilor acestora,
h) încălcarea regulilor prezentului regulament de către administratori se sancționează conform regulamentelor de funcționare ale Agenției și, după caz, acesta va răspunde administrativ sau penal.

IT Universitatea Valahia din Târgoviște

Skip to content